KOMISIJOS, TARYBOS

   Mokyklos taryba
   Pedagogų taryba
   Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė
   Vaiko gerovės komisija
   Etikos komisija
   Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija
   Korupcijos prevencijos komisija