Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programos

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Dėl vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos higienos normos HN 75:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas