SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą organizuoja: Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“.

Pareigybė: Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. 1V-1 direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu; Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu bei su kitais su Lopšelio-darželio veikla susijusius teisės aktais ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
 • išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lopšelio-darželio veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, darbo santykių organizavimą, viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą;
 • gebėti organizuoti dokumentų tvarkymą, apibendrinti gautą informaciją ir priimti optimalius sprendimus;
 • gebėti nustatyti rizikingas Lopšelio-darželio sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • išmanyti pastatų, statinių, patalpų ir jų elementų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką;
 • išmanyti priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos darbe ir sveikatos, civilinės saugos reikalavimus.
 • Pretendento privalumai: pretendento laisva forma parengtas dokumentas, apibrėžiantis Lopšelio-darželio veiklos gaires, kurios būtų vykdomos pretendentui užėmus pareigas.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 • laisvos formos gyvenimo aprašymą, kuriame privalo būti nurodytas vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, savo privalumų sąrašas (nurodyti dalykines savybes);
 • užpildytą pretendento anketą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo (2 priedas).

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą ( VATIS sistemą) adresu https://portalas.vtd.lt/lt/vtdtemplatevtdkonkursai-319-319.html

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo.

Pretendentų konkurso atrankos posėdžio data 2023 m. kovo 14 d.

Kontaktas pasiteiravimui:  +370 528 39 660  darzelis@elektrenupasaka.lt

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ POREIKĮ

Pareigybė:     Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Atlyginimas: Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO IR KOMISIJŲ NARIŲ ATLYGIO UŽ DARBĄ ĮSTATYMĄ (priklausomai nuo kvalifikacijos ir darbo stažo).

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:  Aukštasis išsilavinimas ir ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo profesinė kvalifikacija

Darbo sutarties rūšis:          Neterminuota

Kontaktas pasiteiravimui:  +370 528 39 660  darzelis@elektrenupasaka.lt