SUP1

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą. Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra siūlo inkliuzinio ugdymo kokybės skatinimo principus, kurie labiau pritaikomi mokyklos lygmeniui:
1. Pagarba mokinių nuomonei. Mokinių, jų tėvų ir artimųjų, organizacijų, besirūpinančių neįgaliųjų asmenų teisėmis, nuomonių turėtų būti paisoma, ypač priimant sprendimus.
2. Aktyvus mokinių dalyvavimas. Visiems mokiniams sudaryta galimybė aktyviai dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenime.
3. Teigiamos mokytojų nuostatos. Visi mokytojai turėtų turėti teigiamą požiūrį į visus mokinius ir norą bendradarbiauti su kolegomis.
4. Mokytojų įgūdžiai. Visi mokytojai turėtų išsiugdyti įgūdžių, reikalingų veiksmingam visų mokinių ugdymui, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius.
5. Lyderystė mokykloje. Mokyklų vadovai turėtų teigiamai vertinti darbuotojų ir mokinių skirtybes, skatinti kolegialumą ir inovacijas.
6. Įvairių žinybų paslaugų dermė.
Įsigaliosiančių Švietimo įstatymo pakeitimų nuo 2024 m. įgyvendinimui, ugdymo įstaigose įtvirtinančių įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančių kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ugdytis kartu su savo bendraamžiais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų planą               Įtraukiojo ugdymo pagalba kiekvienas vaikas gali mokytis ir išmokti, kiekvienas vaikas turi teisę pasirinkti kur mokytis, o švietimo įstaiga užtikrinti kokybiškas įtraukiojo ugdymo sąlygas: įtraukimą, dalyvavimą ir pasiekimus. 

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinys formuojamas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa (ją pritaikant) ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromos sąlygos ugdytis pagal jo gebėjimus ir galias; ikimokyklinio ugdymo mokytojas kartu su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, vaiko tėvais (globėjais), kitais artimaisiais teikia reikiamą pagalbą, stiprindami vaiko motyvaciją ugdytis, tobulėti, plėtoti kompetencijas, sumažinti, įveikti arba kompensuoti ugdymo procese kylančius sunkumus. 

Kaip atpažinti ankstyvuosius vaiko raidos sutrikimus 

1-erių metų vaiko raidos ypatumai

2-jų metų vaiko raidos ypatumai

3-ejų metų vaiko raidos ypatumai

4-rių metų vaiko raidos ypatumai

5-rių metų vaiko raidos ypatumai

6-rių metų vaiko raidos ypatumai

Kada kreiptis į specialistus, kad nebūtų per vėlu

Įtraukusis ugdymas ikimokyklinėse įstaigose

Itraukties švietime plėtros gairės 1 (1)

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijos

Autizmo-spektro-sutrikimu-turinčiu-vaiku-valgymo-ypatumai

Hiperaktyvus vaikas

Kaip atpažinti ankstyvuosius vaiko raidos sutrikimus

Kaip_padeti_vaikui_turinciam_autizmo_ spektro sutrikimų

Komunikaciniu-igudziu-ugdymas

Pasiruošimas-darbui-su-vaikais-turinčiais-autizmo-spektro-sutrikimų

Patarimai pedagogmas. Bendradarbiavimo-svarba

Probleminio-elgesio-valdymo būdų taikymas

Sensorines-moduliacijos-sutrikimai-ir-sensorines-pertraukos-organizavimo-gaires-pedagogams-

Vaikai, turintys aktyvumo ir dėmesio sutrikimų,_kaip padėti

Vaikams-apie-autizmą

Vaiku-elgesio-ir (ar) emociju-sutrikimai