SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Specialusis pedagogas ugdo vaikų pažintinius gebėjimus, regimąjį ir girdimąjį suvokimą, dėmesį, mąstymą, atmintį. Lavina akies-rankos koordinaciją. Moko socialinio bendravimo, taikant alternatyvias komunikacijos priemones.

SPECIALIOJO PEDAGOGO TEIKIAMA PAGALBA IR FUNKCIJOS:

 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • Teikia pagalbą vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai;
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese planuojant ugdomąją veiklą, sudarant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko ugdyme;
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, ypatumus;
 •  Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams, tėvams (globėjams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais.
 • Dalyvauja lopšelio- darželio vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS ZITOS VAIDELIENĖS DARBO LAIKAS

  PIRMADIENIS ANTRADIENIS
7.30 – 7.50
11.30 – 12.10
7.30 – 7.50
11.30 – 12.10
TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS
7.30 – 8.00
11.30 – 12.15 v
7.30-8.00
11.30 -12.15
PENKTADIENIS
7.30 – 8.00
11.30 – 12.00
 

 

 SOCIALINIS PEDAGOGAS

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą

Socialinis pedagogas savo darbe vadovaujasi tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, pareigine instrukcija ir etikos principais.

SOCIALINIO PEDAGOGO VYKDOMOS FUNKCIJOS:

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
 • Konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);
 • Korekcinė (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);
 • Vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
 • Šviečiamoji (informuoja, aiškina);
 • Koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją);
 • Prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
 • Teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);
 • Socialinio ugdymo.

Socialinis pedagogas dirba kartu su priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO LAIKAS