LOGOPEDAS

 Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

LOGOPEDO TEIKIAMA PAGALBA IR FUNKCIJOS:

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, vaikams turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;
 • Bendradarbiaudama su pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ugdymo programas, jas taiko;
 • Padeda įveikti specialiųjų poreikių ugdytinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

Logopedinės ugdymo programos ir užsiėmimų tvarkaraštis yra sudaromi pagal vaiko negalios ir sutrikimų pobūdį, vaiko ugdymosi poreikių lygį (labai dideli, dideli, vidutiniai, nedideli), amžių.

Skiriamų pratybų skaičius 2-3 užsiėmimai per savaitę, užsiėmimai būna individualūs, pogrupiniai ir grupiniai; trukmė – 20-25 min. priklausomai nuo konkretaus vaiko poreikių ir amžiaus.

Programos yra sudaromos ir naudojamos pagal šiuos kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdžius, ypatumus:

 1. Kalbėjimo sutrikimai (fonetiniai, sklandaus kalbėjimo (mikčiojimo), balso);
 2. Kalbos sutrikimai (fonologiniai ir kalbos (išraiškos ir suvokimo sutrikimai) neišsivystymas (nežymus, vidutinis, žymus);
 3. Komunikacijos (bendravimo) sutrikimai. Jeigu vaikas turi negalią arba įvairiapusį, kompleksinį raidos sutrikimą, dirbama kompleksiškai, parengiamos individualios programos.

Programos yra pritaikomos, atsižvelgiant į nustatytus ugdytinio specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdytinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis Švietimo pagalbos tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis.

LOGOPEDĖS IRMOS BIRIUKOVIENĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienis – ketvirtadienis 7.30 val. – 12.00 val.

Penktadienis – 7.30 val. – 11.54 val.

 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Specialusis pedagogas ugdo vaikų pažintinius gebėjimus, regimąjį ir girdimąjį suvokimą, dėmesį, mąstymą, atmintį. Lavina akies-rankos koordinaciją. Moko socialinio bendravimo, taikant alternatyvias komunikacijos priemones.

SPECIALIOJO PEDAGOGO TEIKIAMA PAGALBA IR FUNKCIJOS:

 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • Teikia pagalbą vaikams, kuriems pedagoginėje psichologinėje tarnyboje nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai;
 • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese planuojant ugdomąją veiklą, sudarant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių ugdytinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko ugdyme;
 • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, ypatumus;
 •  Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams, tėvams (globėjams) vaiko pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais.
 • Dalyvauja lopšelio- darželio vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS ZITOS VAIDELIENĖS DARBO LAIKAS

  PIRMADIENIS ANTRADIENIS
7.30 – 7.50
11.30 – 12.10
7.30 – 7.50
11.30 – 12.10
TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS
7.30 – 8.00
11.30 – 12.15 v
7.30-8.00
11.30 -12.15
PENKTADIENIS
7.30 – 8.00
11.30 – 12.00
 

 

 

 

 

PSICHOLOGIJOS KAMPELIS

smiley-2979107

Augdami mes visi pereiname tam tikrus raidos etapus, patiriame įvairiausių psichologinių problemų. Kiekvieno vaiko gyvenime gali nutikti nemalonių ir trikdančių dalykų, kuomet iškilusius sunkumus pačiam vaikui įveikti yra per sunku, o tėvų pagalbos nebeužtenka. Tuomet gali prireikti psichologo pagalbos, kuris gali padėti geriau suprasti problemas ir jas išspręsti. Jei dėl vaiko nerimaujate ar kyla abejonių, apsilankykite pas psichologą ir pasitarkite, ką daryti.

Keletas požymių, kada vaikui gali prireikti psichologo pagalbos:

 • Bendravimo bei elgesio problemos: vaikas yra labai vienišas, uždaras, nenori ar nemoka žaisti drauge su bendraamžiais, patiria bendraamžių atstūmimą, nepasitiki savimi, konfliktuoja, agresyviai elgiasi, meluoja ir pan.;
 • Adaptacijos sunkumai: sunkiai pripranta darželyje, nepritampa vaikų grupėje, nenori arba nesugeba bendrauti su bendraamžiais;
 • Emociniai sunkumai: vaikui kyla įvairaus pobūdžio baimės, nerimas, nevaldomas pyktis, kankina per didelis jautrumas, liūdesys, apatija ar kiti stiprūs pojūčiai, trikdantys bendravimą ir kt.;
 • Somatizaciniai (psichologinės kilmės) sutrikimai: galvos, pilvo skausmai, šlapinimasis į lovą, sutrikęs miegas, nerviniai tikai, mikčiojimas ir pan.;
 • Krizės, traumos: artimo žmogaus mirtis, tėvų skyrybos, brolio/sesers gimimas, persikraustymas gyventi kitur, darželio pakeitimas, naminio gyvūno netektis, patirta fizinė ar psichologinė prievarta, autoavarija, gaisras, ir pan.
 • Kiti klausimai susiję su vaiko psichologine sveikata ar įvairiais gyvenimo atvejais, kai esate sutrikęs ir nežinote, kaip su vaiku kalbėtis ar elgtis.

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS LOPŠELYJE – DARŽELYJE „PASAKA“

Ketvirtadieniais 12.00 – 13.00, 14.30 – 17.00 val.

Penktadieniais 07.30 – 13.00 val.

Raminta Bartusevičienė

Dėl individualių konsultacijų laiko kreiptis:

El. p.: psichologas.pasaka@gmail.com

https://musudarzelis.lt/

stick-people-children-5293336

Sėkminga adaptacija darželyje 

Lankstinuko tekstas – efektyvus auklėjimo būdas

Lankstinuko tekstas – vaikų agresija

Paramos vaikams centro lankstinukas apie smurtą: http://www.pozityvitevyste.lt/lt/biblioteka/lankstinukai

Lankstinuko tekstas – kaip elgtis tėvams su vaiko ožiukais

Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ lankstinukas

Naudinga informacija:

Rekomenduojamų knygų, filmų ir šaltinių sąrašas

 

Nemokama emocinė parama, teikiama savanorių ir profesionalų:

 • ,,Tėvų pagalbos linija / 8 800 900 12 / nuo 17 iki 21 val.
 • Linija Doverija (parama teikiama rusų kalba) / 8 800 77277 / I-V 16.00 – 20.00 val.

Pagalba teikiama ir internetu:

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Pagrindinis socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką, pilietinę brandą

Socialinis pedagogas savo darbe vadovaujasi tarptautiniais vaikų teises ir interesus reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, pareigine instrukcija ir etikos principais.

SOCIALINIO PEDAGOGO VYKDOMOS FUNKCIJOS:

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
 • Konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);
 • Korekcinė (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);
 • Vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
 • Šviečiamoji (informuoja, aiškina);
 • Koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją);
 • Prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
 • Teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);
 • Socialinio ugdymo.

Socialinis pedagogas dirba kartu su priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojais, kitais specialistais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS INGOS ŠIMKUVIENĖS DARBO LAIKAS

 Antradienis 8.00 – 13.00 val.