Pareigos Vardas, pavardė
Direktorė Aldona Ščiukaitienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Zita Vaidelienė
Ūkio dalies vedėja
Birutė Drumstienė
Vyriausioji  buhalterė Aušra Raulinaitienė
Sekretorė, archyvarė Stefanija Kulevienė
Dietistė, prekių ir paslaugų pirkimo specialistė
Violeta Vetrova
Logopedė
 Nijolė Gurinienė
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Jovita Janavičiūtė
Papildomo neformaliojo švietimo (kūno kultūros) mokytojas Ovidijus Manomaitis
Priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Laima Čarienė
Karolina Leigienė
Olga Chvorostova
Jolanta Liepis
Nijolė Karužienė
Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos: Dalia Čepanonienė
Janina Gaidienė
Valerija Kneižienė
Teresė  Drisvenina
Lina Misevičienė
Vida Birutė Karpičienė
Rita Pajaujienė
Ingrida Petrauskienė
Olga Pundzevičienė
Violeta Sakalinskienė
Rasa Stankevičienė
Rita Stankevičiūtė
Marytė Stropienė
Danguolė Visockienė
Snieguolė Vyšniauskienė
Auklėtojų padėjėjos:
Teresė Ciunelienė
Kristina Kepežinskienė
Romalda Kepežinskienė
Janina Kierienė
Valentina Klimienė
Jolanta Kuneikienė
Genutė Maleckienė
Inga Visockienė
Rimutė Markevičienė
Janina Sinkevičienė