KOMISIJOS, TARYBOS

   Lopšelio-darželio taryba
   Mokytojų taryba
   Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė
   Vaiko gerovės komisija
   Etikos kodekso priežiūros vykdymo komisija
   Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija
   Korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti komisija