KOMISIJOS, TARYBOS

   Lopšelio-darželio taryba
   Mokytojų taryba
   Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė
   Vaiko gerovės komisija
   Etikos kodekso priežiūros vykdymo komisija
  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)atestacijos komisija
   Korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti komisija