KOMISIJOS, TARYBOS

 Mokyklos taryba
 Mokytojų taryba
 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė grupė
 Vaiko gerovės komisija
 Etikos kodekso priežiūros vykdymo komisija
 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)atestacijos komisija
 Korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti komisija