MOKYKLOS TARYBA

DARBO TARYBA

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBEI NUSTATYTI  KOMISIJA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA